Penetrace podkladu – stabilní savý podklad

Základní požadavky na technické vlastnosti jednotlivých typů podkladů před následnými obkladačskými pracemi jsou podrobněji řešeny dle jednotlivých typů podkladu v článku Koupelna

Další podstatnou součástí před provedením obkládání je penetrace podkladu v závislosti na typu podkladu.

Pojďme si ve stručnosti představit nejdůležitější zásady pro stabilní vyzrálý a suchý/ savý podklad v bodech

  • Tento typ podkladu je velmi stabilní.

Předpokládá se pevnostně odpovídající suchý podklad bez separačních látek (prachu, separačního
povrchového šlemu, zbytků barev a nesoudržných částí), bez trhlin a prasklin. Pro penetraci se používají výhradně disperzní (vodou ředitelné) typy penetrací. Účelově váží prachové částice zbylé na povrchu. Samozřejmě, že zde hovoříme o zbytkových prachových částicích po předchozím zametení povrchu či lépe odsátím vysavačem. Tyto typy penetrací redukují, regulují a sjednocují nasákavost savých podkladů, prodlužují zpracovatelnost lepidel a vyrovnávacích hmot, brání rychlému odejmutí záměsové vody z těchto hmot velmi savým podkladem a zabraňují tak podstatnému snížení výsledných vlastností (může to být i 30 % snížená finálních garantovaných vlastností). Zpravidla jsou tyto typy nejlépe funkční v rozmezí 1 až 24 hodin po nanesení. Jednoznačně nejvýhodnější jsou s označením EC1 plus – nejnižším obsah organických těkavých látek, neškodné pro životní prostředí a zdraví prováděcích pracovníků.

Primer A Eco již od 200 Kč

Tyto typy penetrací jsou určeny pro interiérové použití. Dají se použít v exteriéru pouze na svislé plochy v doporučeném ředění s vodou v poměru 1:1. V žádném případě nejsou určeny na exteriérové vodorovné plochy, neslouží jako izolace.

Problematická může být aplikace na vlhký podklad a podklad se vzlínající vlhkostí. V případě, že penetrace vytváří povrchový povlak, který má tendenci se odlupovat je zvolen nevhodný poměr ředění, či se na povrchu vyskytuje nepřípustné množství prachu !